Saksliste Lågen CK årsmøte 2019

Postet av Kim Erik Moen den 9. Feb 2020

Neste søndag avholder Lågen CK sitt årsmøte. Årsmøtet vil bli avholdt på møterommet i 2. etg på Sødorptunet kl 1800

Under sakslisten finner dere årsmeldingen og regnskap for 2019

Saksliste ifm Lågen CK 16. februar 2020.

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge referent. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. (se eget vedlegg)

9. Behandle idrettslagets regnskap. (Se eget vedlegg)

10. Innkommende saker. 

a) Sammenslåing/fusjon med Vinstra Idrettslag: 

Under årsmøtet for 2018 ble det vedtatt at Lågen CK (LCK) skulle søke samarbeid/sammenslåing med en annen klubb i kommunen. Gjennom året har det vært 3 møter i Idrettsrådet hvor dette har vært tema. Basert på informasjon i disse møtene ble det naturlig for LCK å søke samarbeid med Vinstra IL (VIL).  Sittende styret i LCK foreslår og slå seg sammen med VIL. VIL på sitt årsmøte 10. februar fremme forslag om å opprette egen sykkelgruppe. LCK sine midler og eiendeler overføres til VIL, men det er gjort en avtale om at penger som overføres til VIL skal øremerkes til sykling. Herunder for eksempel opparbeidelse av en «sykkelpark» i Kåja. LCK sin sykkeltrøye vil bli videreført med nye sponsorer og navn. Siden dette er en fusjon vil navnet Lågen CK bli innlemmet i VIL på en eller annet form.  Klubben foreslås å bli oppløst 1. april 2020. 

Iht LCK vedtekter § 25, pkt 2 kreves det 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet.

b) Alternativt en nedleggelse av Lågen CK.

Hvis årsmøtet ikke får flertall ifm sak A, legger sittende styre fram forslag om at LCK legges ned. Valgkomiteen har ikke lykkes med å sette sammen et nytt styre. En oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 

 

11. Fastsette medlemskontingent og evt treningsavgift. Styrets forslag er å beholde satser fra 2019

                - Familie: 300,-

                - Enkeltmedlem over 18 år: 175,-

- Enkeltmedlem under 18: 125,-

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem. 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Årsmelding 2019.pdf

Årsregnskap 2019 Lågen CK (1).pdf

 

Kim Erik Moen

Leder Lågen CK


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.