RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE FRÅ TORMOD SKILAG VED DELTAKING I AKTIVITETER UTENOM KLUBBEN

  • Laget dekker kontingent for all deltaking i renn på krets-/landsnivå.
    Unntak: Turrenn.
  • Kjøring i samband med renn/trening/samlinger: Utøver som har skyss betaler kr 0,50/km til den som kjører.
  • Laget dekker 50 % av utgifter ved samlinger som er relatert og godkjent av trener/lagleder.
    Unntak: Utøvere i team.
  • Laget betaler dokumenterte utgifter til nødvendig leder/trener i samband med samlinger/renn m/overnatting.
  • Aktive kan søke laget inntil kr 2000,- til dekking av dokumenterte utgifter pr. løper ved deltaking i NM senior/junior, hovedlandsrenn eller Ungdommens Holmenkollrenn. Styregodkjenning i kvart enkelt tilfelle.
  • Aktive kan søke laget om dekning av kontingent, kr 1000,- i treningsavgift NTG-rekrutt hopp.
Søknader om teamstøtte/NTG må leveres styret skriftlig innen 1. mai. Støtten gis for 1 år, og må søkes for hvert år.

Søknaden må inneholde beløp det søkes om, oppnådde resultater, målsetting og hvordan og hvor lenge de har tenkt å satse.

Søknader behandles i styret og vurderes ut fra lagets økonomiske situasjon.

Den enkelte utøver kan også selv skaffe sponsormidler som kanaliserer gjennom Tormod Skilag etter særforbundenes og NIFs reglement.

Styret behandler søknader i følge NIFs lover og regler.