Årsmøtesaker

Postet av Tormod Skilag den 7. Apr 2015

Årsmøte i Tormod skilag 10.april 2015

 • Godkjenning av de stemmeberettigede.
 • Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 • Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sakliste

 1. Årsmeldinger
 2. Regnskap
 3. Budsjett
 4. Nytt nærmiljøanlegg
 5. Støttemedlemskap
 6. Prisjustering medlemskap
 7. Valg

Sak 1 Årsmeldinger

Sak 2 og 3 Regnskap og budsjett

Dokumenter blir delt ut på årsmøtet.

Sak 4 Nytt nærmiljøanlegg

Jostein Gårderløkken fra arbeidsgruppa kommer for å orientere om planene med bygging av nytt nærmiljøanlegg. Tormod skilag har tilbud om å bli med på dette prosjektet og få tilgang til nytt klubbhus sammen med Vestsida.

Det er en stor investering for en liten klubb, men vi har kr. 1.500.000.- på bok som vi fikk i erstatning for badstugu. Tømmerkassa er tatt ned ligger på lager i påvente av at det finnes en ny plass for å sette den opp. Det er stipulert at det koster ca. kr. 100.000,- og mye dugnadsinnsats for å restaurere tømmerkassa og legge nytt tak.

Styrets innstilling er at vi stiller oss positive til å gå videre med planene om bygging av nytt klubbhus, men med en øvre økonomisk ramme på kr. 1.400.000,- som tilsvarer erstatningssummen for badstugu minus kostnaden for å sette den i stand igjen.


Sak 5 Støttemedlemskap

Styret et gjort oppmerksom på at enkelte vegrer seg for å tegne/fornye medlemsskap i frykt for å bli belastet med mye dugnadsarbeid. I den forbindelse er det reist forslag om å innføre støttemedlemskap som ny medlemskapstype. Dette er medlemmer som kun betaler kontingent og ikke har noen rettigheter (eks. rabatt og refusjonsordninger) eller plikter (eks. dugnad) i forhold til skilaget.

For å holde kostnadsnivået nede er Tormod skilag er avhengig av en viss dugnadsinnsats fra medlemmene. Styrets vurdering er at skilaget er fleksible og lydhøre i forhold til oppsett av dugnadslister og skjermer de som av ulike årsaker ikke har anledning til å delta. Innføring av støttemedlemskap medfører også noe mer administrasjon samtidig som vi åpner for en mulig medlemsflukt fra vanlig medlemskap til støttemedlemskap.Styrets innstilling er at det IKKE innføres støttemedlemsskap som ny medlemsskapstype.

Sak 6 Prisjustering av medlemskontingent

Tormod skilag ønsker å være et lavterskel tilbud for alle som ønsker å drive med fysisk aktivitet i alle aldersgrupper fra førskole til seniorer. Vi har et variert tilbud både sommer og vinter som i stor grad baserer seg på frivillighet fra trenere og tilretteleggere.Medlemskontingenten går i sin helhet med til å dekke utgifter til nødvendig materiell, drifting av skilaget og deltakelse på diverse arrangementer. Medlemskontingenten har stått stille i mange år og vi ser nå behovet for å regulere den i tråd med prisstigningen.

Styrets innstilling til nye satser:

 • Barn: kr. 75,-
 • Voksen: kr. 150,-
 • Familiemedlemsskap: kr. 300,- + kr. 10 pr. familiemedlem
 • Æresmedlem: kr. 0,-

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.