Årsmøte - referat

Postet av Tormod Skilag den 28. Apr 2017

Årsmøte i Tormod Skilag 03.04.17

Tilstede på møtet: Britt Unni Bilben, Ingrid Myhre, Torun Kongsli, Øystein Slåen, Ole Johan Kolseth, Åse K. K. Letrud, Vidar Lillebråten, Liv Unni E. Tarud, Solveig Hagen, Even Bekkum, Kari Hage, Erlend Weikle, Tove Lillebråten, Marit N. Forreløkken, Geir Aspeslåen, Frank Egil Stø, Atle Kolloen, Johan Inge Rønningen, Kristian Brenden, Rita Berget

1. Godkjenne de stemmeberettigede – Godkjent

2. Godkjenning av innkalling og saksliste – Godkjent

3. Valg av dirigent – Vidar Lillebråten, sekretær – Rita Berget og 2 representanter til å underskrive protokollen: Geir Aspeslåen og Øystein Slåen

4. Årsmeldinger:

4.1. Langrenn – Godkjent

4.2. Hopp – Godkjent

4.3. Skiskyting – Godkjent

4.4. O-gruppa – Godkjent

4.5. Trim – Godkjent

5. Regnskap 2016

Antall medlemmer – nye rutiner for innkreving av kontingent har vært krevende, medlemsmassen er redusert. Dette er gjengs for hele kretsen. Med nye rutiner har en fått en «opprydding» i medlemsregisteret, de som har stått registrert, men ikke betalt kontingent har nå blitt slettet. Slik sett kan en nå være sikrere på at medlemstallet stemmer med det faktiske antallet.

Regnskap – Godkjent

6. Budsjett: Inntektene fra dugnad under countryfestivalen er trukket ut da det er usikkert om laget vil stille opp på dette i år. Det var vanskelig og arbeidsomt å få dugnaden gjennomført i fjor. Budsjett – Godkjent

7.

a) Endring av vedtekter. Forslag om å endre vedtektene slik at merkostnaden som til

kommer ved etteranmeldinger på skirenn ikke dekkes av laget men av løperen selv. Årsmøte

godkjenner forslaget og lar styret endre vedtektene

b)Torfinn Scheie informerer om nytt hoppanlegg i Jorddalen. Avtalen med Lobakken går ut i 2022, denne kan ikke fornyes. Det finnes heller ingen 70m bakke i området. Planen er å bygge et anlegg med 70m bakke, 45m bakke og småbakker. Det vil bli et tautrekk som gjør at anlegget vil være attraktivt for hele regionen. Treningsavgifter vil da kunne gi en kjærkommen inntekt til anlegget. Det foreligger krav om reguleringsplan – denne er nå i gang. Leieavtale på grunnen er i orden. Adkomstveg: Eksisterende veg skal benyttes, vegvesenet hadde innspill på fri sikt i krysset, det har vært en befaring rundt dette. Det reises spørsmål fra årsmøtet om hvorvidt det skal dannes et eget selskap eller om dette skal være en del av Gålå Idrettsanlegg (Gålå IA). Det er Gålå IA som har stått som søker på Hovedlandsrennet, men det har vært snakk om å trekke hoppanlegget ut som eget selskap.

Finansiering: Tippemidler og dugnad, 2 ulike tippemiddelsøknader i ulike faser av byggeprosessen. Sør-Fron IL Ski og friidrettsgruppa har bevilget 200000,- til anlegget og oppfordret hovedgruppa til p gjøre det samme. Harpefoss har også bevilget 200000,-. Dersom alle lag bidrar kan første byggeperiode gjennomføres uten ekstra bevilgninger.

Driftsutgifter: Dette blir et regionanlegg, noe som forplikter kommunene til å bidra med 20% i 5 år. Kostnader dekker personell til å drifte heisen, forsikringer og strøm. Driftsutgifter beregnes til å blir omtrent som ved eksisterende anlegg i dag. Representanter for Gålå IA (Ole Johan Kolseth, Tormod og Vidar Lillebråthen, NF Kommune) påpeker at informasjonene til styret i Gålå IA til nå har vært mangelfull, og at informasjonen som har kommet frem her må bringes videre slik at generalforsamlingen i Gålå IA kan gjøre vedtak på organiseringen av anlegget i juni. Tippemidlene ligger 5-6 år på etterskudd. De mener Gålå IA vil ha utfordringer med å stille som garantister for anlegget pr dags dato. Gålå IA har søkt hovedlandsrennet i 2019. Detteer tidlig og det har derfor kommet forslag om å benytte anlegget i Gausdal. Hoppmiljøet selv er ikke interessert i dette da de ser på arbeidsmengden med å arrangere et så stort renn i Gausdal, samtidig som de arbeider med som umulig å håndtere arbeidet med nytt anlegg i Jorddalen bli umulig å håndtere. Anlegget er tatt inn i interkommunal idrettsplan for kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Hvorfor de da er negative til arbeidet er vanskelig å forstå. En bevilgning nå sender viktige signaler til kommunene om engasjementet i klubbene. Penger som blir bevilget blir kun benyttet dersom anlegget realiseres, og dette avhenger av kommunenes bidrag. Arbeidet vil ikke starte opp før anlegget er fullfinansiert, slik sett er det liten risiko i at styret bevilger penger under forutsetning av at byggingen gjennomføres som planlagt.

Skriftlig avstemming: 20 – 0. Årsmøtet godkjenner enstemmig å gi styret fullmakt til å bidra med inntil 200 000,-.

8.Valg

Valgkomiteen er representert ved Torun Kongsli.
Leder: Marit Forreløkken
Sekretær: Mona Tarud
Hopp: Even Bekkum
Skiskyting: Åse Letrud
Valgkomiteen: Torun Kongsli og Linda Andreassen tar gjenvalg

Gålå Idrettsanlegg: Ole Johan Kolseth sitter 1 år til, sammen med Gudmund Tarud.

Arrangementskomiteen: Mari Synnøve Slåen og Bente Kongsli gjenvalgt –2 år

Kasserer: Ingen erstatter enda, Solveig Hagen sitter til ny kasserer er på plass.

Valgkomiteen ønsker oversikt over hva de ulike oppgavene innebærer, det er vanskelig å skaffe folk til oppgavene. Styret har påbegynt en oversikt over arbeidsoppgavene, denne må ferdigstilles. Noen av de som har blitt spurt har pekt p hyppige og lange møter som en grunn til at de ikke ønsker å sitte i styret. Styret foreslår selv å øke effektiviteten på møtene ved for eksempel å sette en avslutningstid på møtene.

Ref: Rita Berget


Logo-transparent.png


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.